Byggnadsregler

Byggnadsregler

Sidans innehåll

Allmänna regler

Skriftligt godkännande från kommunen krävs

Brf Snöfjället är alltid ytterst ansvariga för alla byggnationer och ändringar som görs på den tomträtt vi hyr från Stockholms Stad. På grund av detta vill styrelsen i föreningen, oavsett storlek på byggnation eller ändring, se ett skriftligt godkännande från kommunen innan styrelsen kan ge sitt godkännande.

I fortsättningen kommer föreningens styrelse därför att utkräva bevis att ni kollat med Stockholm Stad innan styrelsen fattar beslut i ärendena. I annat fall riskerar ni att föreningen kräver att bygget rivs och eventuella ändringar återställs. Detta godkännande bör vara i ett elektroniskt ärendehanteringssystem med ett nummer som kan kontrolleras i efterhand.

Enklast för er är att använda Stockholms Stad e-tjänst för att söka bygglov (där man även kan be om lov för sådana åtgärder man tror är bygglovsbefriade):

https://bygglov.stockholm/e-tjanster/

Lagar och regler

Notera att ett godkännande från styrelsen att utföra ny- eller ombyggnation aldrig ersätter inom området gällande lagar och regler. Varje enskilt hushåll måste vara medvetna om, och följa, lagar och regler när de utför åtgärder. Om det visar sig att en otillåten byggnation gjorts kan resp. hushåll bli skyldiga att till egen kostnad återställa byggnationen.

Ovan är särskilt tillämpligt på byggnationer utanför bostaden på upplåten mark, som t.ex. altaner och pergolas där man ska ha ett tydligt tillåtande från relevanta instanser på kommunen. Det är inte alltid helt lätt att tolka vad som är bygglovsbefriat. Vill man vara helt säker säker man byggnadslov för den byggnation man vill göra.

Styrelsens godkännande

Omfattande förändring kräver alltid styrelsens skriftliga godkännande.

Exempel på förändringar och aktiviteter som ovillkorligen kräver styrelsens skriftliga godkännande:

 • Omfattande förändring i eller utanför bostaden, så som bärande konstruktion eller trädgård och uteplats.
 • Infästning i utvändig fasad – oavsett vad som monteras – detta inkluderar t.ex. markiser, paraboler, antenner och staket. Tänk på att också lampor och dylikt räknas in här, speciellt el-arbeten skall vara utförda av auktoriserad elektriker för att din och föreningens försäkring skall gälla.
 • Utbyggnad av altan. Nybyggnation av altan. Inglasning av uteplats eller altan.

Kontakta alltid styrelsen vid frågetecken om din förändring eller byggnation räknas som en omfattande förändring och därmed kräver ett skriftligt medgivande. Se även första stycket ovan om att föreningen kräver skriftligt godkännande från kommunen innan beslut kan tas. Det är bättre att få klarhet i detta innan arbetet påbörjats eller slutförts, då bostadsrättsinnehavaren annars kan blir återställningsskyldig.

Fackmässighet

Krav på fackmässighet – fråga gärna styrelsen vad som gäller innan du börjar.

Vid reparationer, förändringar eller renoveringar som berör sådana områden där föreningens ansvar föreligger kräver föreningen att dessa är fackmässigt utförda samt att ni innan beställning måste söka tillstånd hos styrelsen. Exempel på sådana arbeten är arbete med el, vatten, fasad samt allt annat som föreningen ansvarar för. Ditt försäkringsbolag kräver också att arbetet är fackmässigt utfört. Med fackmässigt innebär att företaget som utför ett arbete måste vara certifierad att utföra det arbete du beställer av dem och följa normen för branschens regler och anvisningar för det arbete som utförs. Det är av största vikt att det företag du anlitar har rätt försäkringar på plats. Om inte dessa finns riskerar du som beställare att bli betalningsskyldig vid tvist och krav på återställning om arbetet inte är fackmässigt utfört – d.v.s. är undermåligt eller ställer till skada.

Om du inte vet vad som gäller kan styrelsen hjälpa till med att orientera dig rätt.

Utbyggnad

Om någon form av utbyggnad görs – efter att denna fått godkänt av styrelsen – får ingen fast konstruktion vara närmare än 1.5 meter från någon gränsande fasad. Detta så att byggnadsställningar kan monteras upp vid underhåll av husen utvändigt, t.ex. målning.

Staket

Som förening önskar vi regler för staket och plank så att vi får ett likformigt utseende för alla framtida staket i vår förening – det ska vara snyggt och enhetligt.

Staket runt gård

Kontakta styrelsen om du vill bygga ett staket framför din gård

Liggande smala ribbor, i samma storlek som finns på andra platser i existerande byggnation, med minst 50% insyn / luft målade i samma färg som husen med en träfärgad bräda ovanpå. Hämta inspiration från baksidan på t.ex. VFG19.

Staket runt altan

För staket eller plank runt nybyggd eller utbyggd altan finns två olika alternativ:

 1. Ingen insyn (plank):
  Majoritet liggande brädor målade i samma färg som husen med en träfärgad bräda ovanpå. Får ha partier med vertikala ribbor eller glasskivor som komplement till de liggande brädorna. Det är denna stil som original altanerna är utförda i, se även nya altaner på t.ex. SFG 25 och SFG27.
 2. Minst 50% insyn (staket):
  Liggande ribbor med minst 50% insyn / luft målade i samma färg som husen med en träfärgad bräda ovanpå, se t.ex. SFG23 och VFG19

  Tänk på att om höjden mellan marknivå och översta delen på staket / räcke / plank blir högre än 1.8 m så får man inte sätta upp ett plank, då måste man ha minst 50% insyn vilket automatiskt leder till stil 2. ovan. Se rubrik ”Staket, räcke eller plank på din altan här”:
  https://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/bygglov/altaner-uteplatser-och-uterum

Markiser

Då vi i föreningen vill ha ett enhetligt och snyggt utseende på våra hus finns ett antal regler och ritningar man måste följa då man vill sätta upp en eller flera markiser. Kom ihåg att styrelsen skriftligt måste godkänna montering av markis(er).

Det är endast tillåtet att montera markiser med någon av de två färgkoder som finns i dokumentet nedan. Dessa färgkoder är:

 • Sandatex 0094-97 mörkgrå
 • Sandatex 0079 ljusgrå

Se här för information och färger för markiser: