För köpare

För köpare

Ska du köpa en bostadsrätt? Som medlem är blir du en del av vår förening och därmed delar vi ett gemensamt ansvar. Nedan hittar du information om att köpa bostadsrätt i Brf Snöfjället.

Sidans innehåll

Viktig information för köpare

Utdrag ur Bostadsrättslagen (1991:614)

4 § Upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt skall ske till nyttjande mot ersättning och utan tidsbegränsning. Endast bostadsrättsföreningar får upplåta sådan nyttjanderätt. En upplåtelse med bostadsrätt får endast avse hus eller del av hus. En upplåtelse får dock även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till nyttjandet av huset eller del av huset.

Överlåtelseavgift

Föreningen tar ut överlåtelseavgift och denna avgift betalas av köparen. Avgiften är 2,5 % av prisbasbeloppet (se aktuell information för prisbasbeloppet för innevarande år på www.skatteverket.se). Fakturan skickas ut av föreningens ekonomiska förvaltare Allabrf efter att överlåtelsen är klar.

Fakta om Brf Snöfjället

Du kan hitta fakta om vår förening på sidan Om föreningen

Pantsättning och pantsättningsavgift

Om lägenheten behöver belånas tar föreningen ut pantsättningsavgift. Avgiften är 1 % av prisbasbeloppet (se akutell information för prisbasbelopp för innevarande år på www.skatteverket.se). Faktura skickas ut av föreningens ekonomiska förvaltare Allabrf när pantsättningen är klar.

Årsavgift / Månadsavgift

När du blivit medlem i Brf Snöfjället får du årsavgiften i månadsfakturor från föreningens ekonomiska förvaltare Allabrf. När du har köpt en bostadrätt skall du logga in på allabrf.se och kan hantera allting kring din avgift där. Logga in med BankID. All kontakt vid köp och försäljning sker med dem.

Vad ingår i avgiften?

Följande ingår exempelvis i årsavgiften/månadsavgiften:

  • Avgift till samfälligheten (vägar, miljöstationer, fiberkabel, lekplats, m.m.)
  • Avgift till Stockholms Stad för tomträttsavgäld
  • Bostadsrättstillägg på hemförsäkringen

Vad ingår inte i avgiften?

Följande ingår exempelvis inte årsavgiften/månadsavgiften:

  • Tömning och hantering av hushållsavfall och matavfall (flyttades till hushållen från april 2020)
  • Elförbrukning och elabonnemang som är individuellt
  • Vattenförbrukningen faktureras separat enligt andelstal då den preliminära förbrukningen redovisas och inkluderas i månadsfakturan från Fastum.

El-avtal

Glöm ej att teckna elnätsavtal innan ni flyttar in. Vänd er till en elleverantör, fråga gärna säljaren vad hen hade för elleverantör och då kan du få anläggningsnummer för att enklare få igång ditt el-avtal.

Hemförsäkring och bostadsrättstillägg

Glöm ej att teckna hemförsäkring för bostadsrätten i god tid innan tillträdesdagen. Det är viktigt att försäkringen gäller från och med den

Notera att bostadsrättstillägget ingår i årsavgiften till föreningen och inte behöver tecknas individuellt av varje medlem.

Nycklar och låscylinder

Ansvaret för nycklarna till huset är helt och hållet ditt. Det är bara du som har nycklar till ditt hus, det är därför viktigt att du är extra varsam med detta. Huset har en och samma nyckel till alla yttre lås (förråd och terras/balkongdörr) förutom entrédörren där det sitter ett digitalt lås. När du får nycklarna av säljaren, glöm inte att också få den blå brickan, formad som en nyckel, som är till för att identifiera låscylindern och kunna kopiera upp nya nycklar vid eventuell förlust. Du kan läsa mer om den blå brickan på Assa-Abloys hemsida.

Vid det ursprungliga husköpet delade byggherren NCC ut fem nycklar till varje köpare.

Digitalt lås

Köparen och säljaren måste tillsammans med mäklaren komma överens om hur flytt av det digitala låset skall gå till. Alla parter måste i god tid planera för flytten och ta ansvar för att det går till på ett bra sätt så alla känner sig trygga.

Köparen bör i god tid innan tillträdesdagen sätta sig in i Yale V2 låset och hur det fungerar. Vid behov kan man ställa frågor till styrelsen och/eller efter gemensam överenskommelse med säljare/mäklare kontakta låssmed (Norra Stationen Lås och Larm).

Övrigt

  • Juridisk person: Juridisk person godkännes icke som köpare i Brf Snöfjället.
  • Äkta förening: Brf Snöfjället är en äkta förening och har inga hyreslokaler.
  • Gemsamhetslokaler: Det finns inga gemensamma lokaler inom föreningen, utan bara de individuella bostäderna.
  • Mark: Marken för föreningen upplåts via tomträttsavgäld.

Besiktning av huset (undersökningsplikt)

Eftersom föreningen inte genomför någon form av besiktning vid överlåtelser, varken invändigt eller utvändigt, är det bra om du som köpare är extra noga med att kontrollera allt. Du kan alltid anlita en oberoende besiktningsman innan du skriver på köpeavtalet, ibland kan det vara värt pengarna. Föreningen genomför en årlig besiktning av fastigheten enligt de krav som stadgarna kräver, men den besiktningen dokumenterar inte saker så som vattenskador och annat som ditt försäkringsbolag kan kräva.

Så här kan man läsa på HSB:s blogg som skriver om undersökningsplikten och köparens förpliktelser:

Bostadsrättslagen reglerar ansvaret gentemot bostadsrättsföreningen. Den tillträdande medlemmen svarar gentemot bostadsrättsföreningen för förpliktelser som ligger tidsmässigt efter det att föreningen underrättats om att bostadsrätten sålts och köparen godkänts som medlem i bostadsrättsföreningen. Ofta har man löst det så att medlemskapet träder i kraft först i samband med tillträdet.

Köplagen

Mellan köpare och säljare av en bostadsrätt gäller köplagen (1990:931) och dess regler.

Köplagens 20 § stadgar att köparen inte får åberopa fel han måste antas ha känt till vid köpet. Har köparen före köpet undersökt lägenheten eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den, får han inte heller såsom fel åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen, om inte säljaren har handlat i strid mot tro och heder.

Detta betyder att köparen av en bostadsrätt har en s.k. undersökningsplikt. Plikten innebär att man som köpare inte i efterhand kan göra gällande fel och brister som man borde ha upptäckt vid en noggrann undersökning av lägenheten.

Det anges ofta att lägenheter säljs i ”befintligt skick” eller liknande, detta är dock inte något som helt friskriver en säljare från ansvar för vissa dolda fel i lägenheten. En säljare som exempelvis har vetskap om en nära förestående avgiftshöjning i bostadsrättsföreningen kan också hållas ansvarig om köparen inte informerats om detta.”