Trivselregler

Trivselregler

 1. Som bostadsrättshavare skall Ni vara aktsam om och väl vårda både Er bostad och föreningens egendom i övrigt. Ni är enligt stadgarna skyldig att följa de föreskrifter som föreningen utfärdar. Detta gäller även Er familj, gäster och eventuella hyresgäster.
 1. Om skada skulle uppstå i bostaden, som är av sådan art eller omfattning att dess avhjälpande ej kan uppskjutas utan att huset, dess utrustning eller installationer tar skada är Ni som bostadsrättshavare skyldig att omgående anmäla detta enligt anvisningar i Er bopärm. (Detta är nödvändigt för att försäkringar och garantiåtaganden skall gälla.)
 1. Visa hänsyn till era grannar:
  Visa hänsyn till era grannar när det gäller till exempel grillning och grillos. Utför inte arbeten som medför högt ljud eller spela musik med hög volym sent på kvällen eller mycket tidigt på morgonen.
 1. Ni får inte bedriva yrkesmässig verksamhet i bostaden eller på bostadsrätts-
föreningens fastighet i övrigt.
 1. Rökare! Kasta inte fimpar på gator eller trottoarer.
 1. Tvätta inte bilen på uppfarten med kemikalier, tänk på miljön o ÅK TILL GÖR DET SJÄLV
 1. Behållare för hushållssopor finns i skåpet under diskbänken. Varje enskild medlem har egen soptunna för hushållssopor och en för matavfall. Viss källsortering kan göras i miljöhusen i området, 
för övrig källsortering hänvisas till kommunens återvinningsstationer.
 1. Mer omfattande förändring i bostaden eller utanför den, t ex på uteplatsen, får inte göras utan styrelsens skriftliga godkännande.
 1. Skyltning eller affischering på hus eller plank får inte göras utan styrelsens skriftliga medgivande.
 1. Paraboler, antenner och staket mm får ej sättas upp utan styrelsens skriftliga medgivande.
 1. Uppsättning av markiser och inglasning av altaner/balkonger får endast ske med styrelsens skriftliga godkännande.
 1. Infästning i fasad får inte ske utan styrelsens skriftliga godkännande.
 1. HUSDJUR
  Har Ni husdjur av något slag, måste Ni se till att grannar eller kringboende inte blir störda eller ofredade. När ni skall ut o rasta era husdjur MÅSTE plastpåse medtagas för att ta upp bajset. Detta gäller inom hela Kistahöjden. Plastpåsen lägger ni i soptunnan för hushållssopor, INTE i matavfallstunnan.
 1. PARKERING INOM OMRÅDET
  Parkering är avgiftsbelagd och endast tillåten på uppmärkta parkeringsplatser samt på respektive hus uppfart. Är det fullt på dessa kan vi använda uppfartsvägen Långjökelgatan. 10 minuters parkering och för avlastning kan trottoaren användas, uppställning längre tid kommer parkeringsbolaget att bötfälla dessa bilar. Parkeringsbevakningen sköts av Samfällighetsföreningen utsedda parkeringsbolag.
 1. Grillning på altanen är tillåten under förutsättning att man visar hänsyn till sina grannar rörande rök och os, följer allmänna uppmaningar samt är noggrann med säkerheten. Det är inte tillåtet att använda engångsgrillar på altanen. Generellt sett bör riktlinjerna här följas: Brandskyddsföreningen – Grillning